Wykorzystanie cookies
Użyj tej strony, aby wyrazić lub cofnąć zgodę na wykorzystywanie przez nasze strony narzędzi monitorowania i narzędzi analitycznych.
Wykorzystanie cookies
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Niezbędne pliki cookie
Skuteczność strony internetowej i analityka
Disabled
Pliki cookie do celów marketingowych
Disabled
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych

osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów

internetowych udostępnianych w domenie WWW.K2KIDS.PL lub innych domenach

administrowanych przez K2KIDS Sp. z o.o. odnoszących się do niniejszej polityki

prywatności.


WZORY WNIOSKÓW

1. Wzór formularza WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH.pdf

2.Wzór formularza COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH.pdf

3.Wzór formularza SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH.pdf

4.Wzór formularza WNIOSEK O OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH.pdf

5.Wzór formularza WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH.pdf

6.Wzór formularza WNIOSEK O SPROSTOWANIE DANYCH.pdf

7. Wzór formularza WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH.pdf


OHRONY PRYWATNIŚCI (dalej „Serwis").

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze" należy przez to rozumieć usługi

realizowane w ramach Serwisu, w szczególności konkursy, loterie i inne podobne akcje

organizowane dla użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy", pojedynczo „Użytkownik").

Zasady korzystania z poszczególnych Usług określone w ramach regulaminów tychże Usług

mogą określać odrębne zasady przetwarzania danych osobowych.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem

z Usług (dalej: „Dane Osobowe") jest K2KIDS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-001)

przy Al. Jana Pawła II 43a/37b, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod

numerem 0000857548, NIP 527-293-50-90, REGON 386902203.


II. ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH

Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji

Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.


III. ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych

Osobowych.


Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych

Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać

możliwość korzystania z Usług.

Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych

uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie

określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych,

Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia

przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane

będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach

statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez

Użytkownika.

Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania

określonych danych demograficznych i profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, zawód,

zarobki). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób Dane

Osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane do analiz

statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom

Administratora. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne.


IV. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA

W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o

podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu,

numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. W regulaminie Usługi mogą zostać

wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z

Usługi.

Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu

swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.


V. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody przez Użytkownika oraz w

przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania

danych osobowych. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych

Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie

procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z

Usług.


VI. INFORMACJE HANDLOWE, ANKIETY

Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail,

informacje handlowe na temat produktów i usług podmiotów należących do K2KIDS Sp. z

o.o. oraz produktów i usług swoich partnerów, między innymi w formie transmisji

internetowych (webcast), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.


Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail,

ankiety, o których mowa w pkt III.5 powyżej, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę

na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Usług, a także w celu

dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji

lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.

Administrator może w tym celu powiązać Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika w

związku z korzystaniem z danej Usługi z innymi Danymi Osobowymi dotyczącymi tego

Użytkownika i przetwarzanymi już przez Administratora.


VII. DANE ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDANIEM ZAWARTOŚCI SERWISU

Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez

Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane

treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP

komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie

wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego

świadczenia Usługi.

Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach

związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach

statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w

Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.

Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają

Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do

indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek

internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować

wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na

dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją

obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.


VIII. PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem

Danych Osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu lub udostępnieniem lub

przekazaniem Danych Osobowych poza Serwis. Jeśli wskutek powyższego nastąpi

przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych

Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego

administratora.

Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku

gdy:

a) użytkownik wyrazi na to zgodę;

b) będzie to uzasadnione i zgodne z przepisami prawa;

c) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.


W powyższych przypadkach Dane Osobowe mogą zostać przekazane także poza

Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.


IX. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i

aktualizacji, jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich

danych osobowych bez podawania przyczyny.

Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze

Zbioru Danych na każde żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie

przepisów obowiązującego prawa.


X. KONTAKT

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu

uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator przetwarza lub zamierza

przetwarzać jego Dane Osobowe

Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego

Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem:

K2KIDS Sp. z o. o.

Al. Jana Pawła II 43a/37b

01-001 Warszawa

e-mail: k2kids@amakids.pl