Wykorzystanie cookies
Użyj tej strony, aby wyrazić lub cofnąć zgodę na wykorzystywanie przez nasze strony narzędzi monitorowania i narzędzi analitycznych.
Wykorzystanie cookies
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Niezbędne pliki cookie
Skuteczność strony internetowej i analityka
Disabled
Pliki cookie do celów marketingowych
Disabled
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO & Cookies

WPROWADZENIE

Ochrona danych osobowych jest w K2KIDS Sp. z o.o. traktowana szczególnie poważnie. Poniższe oświadczenie stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych w zakresie sposobu zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych i jednocześnie przedstawia prawa osób fizycznych bezpośrednio związanych z ochroną ich danych osobowych.

Dane przez nas przetwarzane są wykorzystywane w celach i zakresie wskazanym poniżej lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania do K2KIDS Sp. z o.o.

Niniejsza informacja stanowi nasze dążenia do pełnej przejrzystości w zakresie sposobu i podstawy przetwarzania danych.


WZORY WNIOSKÓW

1. Wzór formularza WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH.pdf

2. Wzór formularza COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH.pdf

3. Wzór formularza SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH.pdf

4. Wzór formularza WNIOSEK O OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH.pdf

5. Wzór formularza WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH.pdf

6. Wzór formularza WNIOSEK O SPROSTOWANIE DANYCH.pdf

7. Wzór formularza WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH.pdf


BEZPIECZEŃSTWO

Bardzo poważnie podchodzimy do tematyki bezpieczeństwa danych osobowych przekazanych nam przez Państwa, z tego względu nieustannie monitorujemy i wdrażamy stosowne procedury wewnętrzne obejmujące ochronę danych oraz ich poufność.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany

jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www.k2kids.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nie uprawnionych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z naszych usług jest K2KIDS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-001) przy Al. Jana Pawła II 43a/37b, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000857548, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 527-293-50-90, REGON 386902203


DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest w następujący sposób:

Mailowo – k2kids@amakids.pl.

Pisemnie – na adres siedziby wskazany w pkt I powyżej


CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Przeglądanie zawartości serwisu www.k2kids.pl nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.


W wypadkach uzasadnionych, tj. zawarcie z nami umowy o świadczenie usług (zajęcia edukacyjne) podanie przez Państwa danych osobowy może się okazać niezbędne dla prawidłowego wykonania łączącej nas umowy (np. utworzenie profilu on-line umożliwiającego samodzielne ćwiczenia lub sprawdzanie postępów).

Dane osobowe Użytkowników serwisu www.k2kids.pl lub innych domen administrowanych przez K2KIDS Sp. z o. o. oraz klientów K2KIDS Sp. z o. o. będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów łączących Państwa z nami ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umów lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wyniku przekazania nam danych osobowych Państwa dzieci (do 16 lat), będą one przetwarzane w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych, tworzenia indywidualnych statystyk w zakresie postępów edukacyjnych, umożliwienia ćwiczenia on-line poprzez serwis internetowy www.amakids.pl w utworzonym przez Państwa profilu Użytkownika, w celu wykonania i realizacji łączącej nas umowy (korzystanie przez Państwa z naszych usług) — (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego poprzez informowanie dostępnymi kanałami, w tym poprzez pocztę elektroniczną o aktualnościach, promocjach, konkursach czy loteriach przez nas organizowanych. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest uprzednio wyraźnie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich nie podania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.


KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

W związku z przekazaniem nam przez danych osobowych, przetwarzane będą następujące kategorie danych:

— podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko (czy też imię i nazwisko dziecka do 16 lat);

— dane dotyczące zamieszkania (adres korespondencyjny);

— numer telefonu kontaktowego (o ile został nam podany);

— adres poczty elektronicznej.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

Podwykonawcom (podmioty przy pomocy których przetwarzane są dane osobowe):

— podczas Zapisu i rejestracji na zajęcia w kalendarzu na stronie www.k2kids.pl lub przez przesłany link przekierowujący do serwis do zarządzania placówką ActiveNow,

— w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych, tworzenia indywidualnych statystyk w zakresie postępów edukacyjnych, umożliwienia ćwiczenia on-line poprzez serwis internetowy www.platform-amakids.eu w utworzonym przez Państwa profilu Użytkownika.

— z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek (o ile wysyłana jest do Państwa korespondencja);

— informatyczne (podmioty, którym zlecamy utrzymanie oraz serwis naszych domen internetowych);

— księgowo – finansowe (podmioty, którym zlecamy obsługę księgową w razie gdyby Państwo chcieli otrzymać stosowny imienny rachunek lub fakturę za nasze usługi);

— audytorskie i kontrolne (między innymi podmioty publiczne, którym zobowiązani jesteśmy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa udostępnić przetwarzane przez nas dane);


PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB

ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics czy Facebook Pixel, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chile, Singapuru oraz Tajwanu (Republiki Chińskiej).


Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych

do państwa trzeciego.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przekazane nam dobrowolnie przechowywane są przez okres obowiązywania łączącej nas umowy (korzystania z naszych usług), a po jej zakończeniu nie dłużej niż przez okres do upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją łączącej nas umowy.

Ponadto przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania przez Państwa uprzednio wyrażonej zgody o ile jest to możliwe na gruncie przepisów RODO i innych przepisów w zakresie ochrony danych;


PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM FIZYCZNYM W ZWIĄZKU

Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu następujące prawa:

— prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

— prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

— prawo do usunięcia danych

(jeżeli w Państwa ocenie brak jest podstaw do przetwarzania danych istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ich usunięcia);

— prawo do ograniczenia przetwarzania danych

(istnieje możliwość wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli dane te są nieprawidłowe lub przetwarzane są bez podstawy prawnej, lub nie chcą Państwo aby zostały one usunięte ponieważ są niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego sprzeciwu);

— prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

(istnieje możliwość wniesienia, bez względu na przyczyny, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania o ile wyrażona zostanie uprzednio stosowna zgoda. W konsekwencji czego zaprzestaniemy dalszego ich przetwarzania w tym zakresie).

(istnieje możliwość wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami chyba, że wykażemy, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec praw przysługujących Państwu lub jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

— prawo do przenoszenia danych

(posiadają Państwo uprawnienie do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które zostały nam przekazane w celach wskazanych w pkt III, istnieje również możliwość zlecenia przesłania tych danych innemu wskazanemu przez Państwa podmiotowi;

— prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(jeżeli w Państwa ocenie przekazane nam dane osobowe, które dotyczą Państwa są przetwarzane niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);

— prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

(istnieje możliwość cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jednocześnie cofnięcie takiej zgody nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody);

Szczegóły i wskazówki w zakresie realizacji powyższych uprawnień dostępne są u nas poprzez wskazane na wstępie dane kontaktowe.


INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest w każdym wypadku dobrowolne, jednak w pewnych wypadkach ich podanie może okazać się niezbędne dla prawidłowego wykonania łączącej nas umowy (korzystanie przez Państwa z naszych usług).


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies (ciasteczka) – są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez serwery WWW i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, wykorzystywane przez strony internetowe. Informacje zawarte w plikach cookies są odczytywane przez serwery WWW przy ponownym połączeniu się ze stronami internetowymi. Pliki te najczęściej zawierają następujące parametry: nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalne, najczęściej zaszyfrowane dane, uniemożliwiające ich odczytanie przez osoby nieuprawnione i inne serwery WWW.

Stosujemy dwa typy plików cookies:

Sesyjne – pliki tymczasowe pozostające w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (np. przeglądarki internetowej) Stałe – pliki tymczasowe pozostające w urządzeniu użytkownika do czasu określonego w plikach cookies lub do ich ręcznego usunięcia przez użytkownika Cele zastosowania plików cookies:

  • Utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu się przez Użytkownika na swoje konto
  • Optymalizacja korzystania ze strony internetowej
  • Gromadzenie danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze strony
  • Tworzenie statystyk oglądalności

W jaki sposób zmienić ustawienia lub usunąć pliki cookies?

Standardowo przeglądarki internetowe automatycznie przyjmują pliki cookies. Możesz jednak zmienić te ustawienia na indywidualne, tak aby pliki cookies były blokowane dla wszystkich, bądź tylko niektórych stron internetowych. Możesz także usunąć wszystkie lub wybrane pliki cookies.

Gdzie mogę zmienić ustawienia lub usunąć pliki cookies?

Mozilla Firefox: Narzędzia / Opcje / Prywatność

Opera: Ustawienia / Preferencje / Zaawansowane / Ciasteczka

Google Chrome: Ustawienia / Pokaż ustawienia zaawansowane… / Prywatność / Ustawienia treści…

Safari: Preferencje / Prywatność

Internet Explorer: Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność